O nama

Zelena Istra je neprofitna udruga građana koja se zalaže za zaštitu okoliša i prirodnih bogatstava te društvenu pravdu. Preko 20 godina Zelena Istra aktivno sudjeluje u izgradnji demokratskog, solidarnog i okolišno održivog društva. Među ključnim ciljevima Zelene Istre su održivi razvoj i okolišna demokracija.

Zelena Istra je jedna od vodećih organizacija za zaštitu okoliša u Hrvatskoj koja artikulira teme poput neprihvatljivosti planiranja energetske budućnosti temeljene na fosilnim gorivima. Zelena Istra zagovara participativne oblike upravljanja javnim dobrima i uslugama, nasuprot njihove privatizacije, te potiče sudjelovanje javnosti u procesima donošenja odluka.

Aktivni smo u lokalnoj zajednici s našim programima, projektima i kampanjama podizanja svijesti. Građani Pule i Istarske županije prepoznaju nas po našem servisu podrške u rješavanju okolišnih problema, Zelenom telefonu, kao i brojnim kampanjama vezanim uz odvojeno prikupljanje, smanjenje količina i recikliranje otpada, zdravu hranu i urbano vrtlarenje te zaštitu prirodnih bogatstava.

Zelena Istra je aktivna na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Stoga smo podržali i vodili kampanje poput onih protiv izgradnje termoelektrane na ugljen Plomin C, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranskom moru (S.O.S. za Jadran) i privatizacije autocesta (Ne damo naše autoceste). U skorije vrijeme Zelena Istra se zalaže za pravedan i održiv razvoj na globalnoj razini te nastoji postaviti temelje za pravednije odnose između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju.

Zelena Istra ima mali, ali strastveni tim stručnjaka koji rade na projektima, koordiniraju kampanje i podržavaju mnoge aktiviste i volontere.

Trenutak sa Skupštine 2018. godine

Vizija

Zelena Istra sanja aktivne građane koji grade pravedno društvo i žive održivost Planeta.

Misija

Zelena Istra je neprofitna udruga građana za zaštitu okoliša, prirode i društvenu pravdu, koja sudjeluje u izgradnji demokratskog, solidarnog i okolišno održivog društva.

Ciljevi udruge 

  1. zaštita okoliša i prirodnih bogatstava 
  2. društvena pravednost
  3. razvoj okolišne demokracije i demokratske političke kulture općenito
  4. održivi razvoj 
  5. zaštita javnih i zajedničkih dobara i promicanje participativnih oblika upravljanja
  6. unapređenje kvalitete života 
  7. razvoj civilnog društva 
  8. utjecaj na lokalnoj, domaćoj (nacionalnoj) i međunarodnoj razini
Trenutak sa Skupštine 2011. godine

Načela djelovanja udruge

Djelovanje za opće dobro - Zelena Istra obavlja djelatnost od javnog interesa koja je u skladu s vrednotama propisanim Ustavom RH. Provođenjem te djelatnosti ostvaruje se znatna dodana društvena vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.  Korisnici djelatnosti Zelene Istre nisu unaprijed određeni i to mogu biti svi, bez obzira na spol, rasu, vjersku ili političku opredijeljenost, pripadnost društvenim skupinama itd. Djelovanje za opće dobro ni uz koje uvjete ne može služiti postizanju dobiti.

Transparentnost - Zbog svoje odgovorne društvene uloge i korištenja donacija građana i sredstava iz javnih izvora financiranja, Zelena Istra striktno primjenjuje načela transparentnosti i odgovornosti u radu. Ta se načela primjenjuju u unutarnjoj organizaciji, odnosima s članovima i članicama, u odnosima s javnošću, u provedbi projekata i programa, u izvještajima o izvorima financiranja i načinu trošenja sredstava udruge. Nadzor nad primjenom navedenih standarda provodi Upravni odbor.

Nezavisnost - Nezavisnost djelovanja udruge temelji se na nezavisnosti od državnih institucija na svim razinama upravljanja, te od političkih stranaka i poslovnog sektora. Zelena Istra strogo vodi računa o izbjegavanju bilo kakvog sukoba interesa unutar Upravnog odbora i aktivnog članstva.

Etički pristup pribavljanju sredstava potrebnih za rad udruge - S obzirom da sudjeluje u stvaranju istinske demokracije, da ukazuje na propuste i mogućnosti napretka na području participativne demokracije, da vrši nadzor nad primjenom pozitivnih propisa, te na svoju ulogu u izgradnji društvenog kapitala, Zelena Istra posebnu pažnju posvećuje izboru donatora koji ni u kom slučaju ne smiju ugrožavati nezavisnost rada udruge ili na bilo koji način utjecati na njenu politiku. Osim toga, djelovanje donatora ne smije biti u sukobu s vrijednostima koje promiče Zelena Istra.

Zagovaranje participativne demokracije - Sudionička demokracija je model upravljanja društvom kojim se nastoji uključiti javnost u odlučivanje o pita njima koja utječu na kvalitetu života, što im zastupnička demokracija ne omogućava. Zelena Istra zagovara nužnost uključivanja javnosti u postupke odlučivanja, promičući time i socijalnu koheziju, solidarnost i društvenu pravednost i težeći boljoj kvaliteti života za sve. Temeljni instrument sudioničke demokracije je dijalog s civilnim društvom kao organiziranim dijelom javnosti. Krajnji cilj dijaloga s javnošću i njenim organiziranim dijelom su bolje odluke, bliže općem javnom interesu.

Primjena načela održivosti u radu - Zelena Istra u svom uredu primjenjuje, u okviru mogućnosti, načela održivosti i to primjenom načela energetske učinkovitosti i štednje i reduciranjem potrošnje materijala. Aktivni članovi i članice Zelene Istre djeluju na tom području i vlastitim primjerom.

Zelena Istra na izletu 2009. godine

Suradnja

Jedan od strateških ciljeva udruge je i jačanje utjecaja udruge na okolišne javne politike i uloge “watchdog-a”, a među prioritetima u ostvarivanju tog cilja kontinuirano razvijanje suradnje s okolišnim organizacijama u zemlji i inozemstvu. Od svog osnutka Zelena Istra veliku pažnju posvećuje upravo suradnji i umrežavanju, kako unutar svog sektora zaštite okoliša, tako i međusektorskom povezivanju. Prije gotovo 20 godina bili smo među inicijatorima povezivanja udruga u Zeleni forum i u Mrežu Zelenih telefona, neformalnih mreža koje djeluju i danas i koje u svom opusu bilježe brojna postignuća. Gotovo da i nema projekta koji Zelena Istra ne provodi u partnerstvu s drugim udrugama, ali i institucijama, školama, komunalnim poduzećima, jedinicama lokalne uprave itd. Formalna, neformalna i projektna partnerstva održavamo na lokalnoj (Savez udruga Rojca), regionalnoj (Civilna platforma Istre, aktivnosti s komunalnim poduzećima), nacionalnoj (Mreža Zelenih telefona, Zeleni forum, Forum za prostor, GOOD inicijativa, projektna partnerstva) i međunarodnoj razini (Platforma jedan Jadran, projektna partnerstva).

Zelena Istra često svoje resurse koristi za razvijanje ili podršku društveno korisnim idejama i aktivnostima, kao npr. u slučaju Društvenog centra Rojc dugogodišnjim volonterskim radom u njegovom upravljačkom tijelu i sudjelovanjem u radu Upravnog odbora Saveza udruga Rojca.  U 2016. smo postali članicom Zadruge za etičko financiranje i sudjelovali u osnivanju Socijalne zadruge Humana Nova Istra odnosno Centra za ponovnu uporabu u istarskoj županiji.

Trenutak sa Skupštine 2006. godine